Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


SOU 1998:113  

”I maj 1996 beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen med anledning av motion 1994/95:SoU406 av Barbro Westerholm (fp). I motionen yrkas att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om behovet av en utredning om hur andlig kränkning med dess hälsomässiga följder skall kunna förebyggas och åtgärdas samt hur människor som utsatts för sådan kränkning skall kunna få hjälp.”

Så inleds betänkandet SOU 1998:113, kallat I God Tro.

Detta var ljuv musik i våra öron och ett resultat av Barbro Westerholms enträgna arbete för att få till stånd en utredning som satte ljuset på de omfattande problem som de manipulerande rörelserna åstadkommer. Utredningen, som först i september 1998 resulterade i betänkandet, leddes av Margó Ingvardsson, som gjorde ett gediget arbete. Men, även om betänkandet inleds med ovanstående citat, så blev utredningen ett misslyckande beroende på att direktiven som Ingvardsson hade att följa inte alls återspeglade vad Barbro Westerholm hade uttryckt i sin motion. FRI protesterade utan verkan bl a om att direktiven handlade om ”nyandliga rörelser”, ett uttryck som aldrig använts i motionen och som inskränkte och missriktade hela utredningen.

Resultatet blev alltså därefter. Behållningen var Peter Nobels kapitel med juridiska aspekter ”Religionsfriheten och dess gränser - ett juridiskt perspektiv”. FRI var bland många andra inbjudna till hearing under utredningen och lade ner mycket arbete på remisser. Men till sist utmynnade detta mastodontarbete, som totalt pågått under 4 år och förutom all arbetstid för en mängd personer säkerligen kostade stora summor, i platt intet. I prop 2000/2001 låter socialministern Lars Engqvist meddela:

”Efter sammantagen bedömning av betänkandet samt remissutfallet finner regeringen att ett behov av kunskap om nyandliga rörelser finns hos myndigheter och institutioner men att arbete med forskning och kompetenshöjning inom det aktuella området kan ske inom ramen för existerande verksamheter. Behov av att inrätta ett särskilt kunskapscentrum föreligger därför inte.” Förslaget om införande av en ny straffbestämmelse om otillbörlig påverkan (Peter Nobels förslag) lämnas också utan åtgärd.

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer