Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


PSYKOLOGIDAGARNA 2006  

2006 års Psykologidagar ägde rum 30-31 oktober i Stockholm. Vid ett av seminarierna kallat "Sektmedlemsskap - frivilligt val eller hjärntvätt" föreläste religionssociologerna Jonas Alwall och Peter Åkerbäck samt psykologen Claes Wallenius inför ett knappt 40-tal åhörare.

Ett kort anförande av Claes Wallenius inledde, där han bl a medgav att "sekter" definitivt kan vara destruktiva och t ex begå brott, men där han också hävdade att deras kritikers beviskrav varit "anmärkningsvärt låga".

Peter Åkerbäck gjorde därför sitt bästa för att reda ut begreppen och förklara olika definitioner som t ex skillnaden mellan kyrka, sekt och kult. (Med "kult" avses då inte det vanliga begreppet för rit eller dyrkan utan den anglosaxiska betydelsen av löst sammansatt religiös grupp.) Han försökte också förklara vad som utmärker sekter och vilka brister i samhället de kanske söker råda bot på. En exposé över vilka aktörer, som verkar i spänningsfältet kring de kontroversiella rörelserna, avslutade framställningen. Sådana aktörer kunde vara antikultrörelser, medier, andra religiösa grupper, psykologer/terapeuter, domstolar/advokater och forskare. Utmärkande för alla dessa aktörer, menade Åkerbäck, är att de har svårt att vara objektiva. Föredraget var i huvudsak tekniskt-systematiskt och föga kontroversiellt.

Mer kontroversiell var däremot Wallenius när han försökte ta död på begreppet psykisk manipulation eller mind control liksom på föreställningen att en sektvistelse orsakar psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan avfärdades i ganska svepande ordalag, men mer precis var han i sin kritik av manipulationsbegreppet.

Vidare kritiserade han olika, som han sade, hjärntvättsteorier: det är oklart hur det går till, rörelsernas agerande beskrivs generaliserat, hjärntvätt förutsätter tvång, om hjärntvätt förekom skulle rörelserna vara mer framgångsrika, de flesta lämnar rörelsen utan dramatik, påståenden om hjärntvätt kanske används för att misskreditera. Han frågade sig varför man hävdar teorin om manipulation. Vill sektmotståndare legitimera avprogrammeringstekniker, handlar det om intolerans mot avvikande, eller kan det bero på att de anhöriga resp avhopparna behöver en ansiktsräddande förklaring?

Den som måste "rädda ansiktet" har väl varit med i något man anser skamligt? Den som lämnar en sund grupp har knappast behov av att "rädda ansiktet". Vad menar Wallenius egentligen?

Wallenius har under många år envist hävdat sin totala och konsekventa tilltro till alla uttalanden som görs av företrädare för de s k "nyreligiösa" rörelserna. Alwalls och Åkerbäcks ståndpunkter kan vi i vissa fall förstå - de är ju religionssociologer. Wallenius' hållning är däremot svår att förklara. Trots att han genom sitt arbete som psykolog vid Försvarshögskolan borde vara väl förtrogen med manipulationen i militär strategi, tycks han inte se parallellerna. Oss veterligt har han heller inga intressen inom religiösa domäner. Det vore också intressant att få veta hur han skulle bemöta exempelvis dr Robert Cialdinis vetenskapliga undersökning om påverkan.

Jonas Alwalls avslutande föredrag bestod av två delar, dels en liten intervjuundersökning av scientologer, som han gjort, dels vad en ung kvinna som vuxit upp i Familjen (f d Guds Barn), berättat för honom.

Det tiotal scientologer som ingick i undersökningen var alla vuxna och aktiva medlemmar i rörelsen. De sade sig ha gått in i scientologin genom ett fritt och medvetet val, i de flesta fall för att "få kontroll över sitt liv". För en mindre del var det ett andligt sökande. Alla sade sig trivas i sekten. Det framgick inte i vad mån Alwall satte tilltro till de intervjuades utsagor.

Den här undersökningen visar i bjärt belysning metodproblemen vid intervjuer inom starkt polariserade områden. Skulle t ex någon av dessa aktiva medlemmar kunna förväntas erkänna att han/hon inte gått med frivilligt utan låtit sig förledas?

Flickan "Nina", avhoppare från Familjen, (f d Guds Barn) menade att hon inte hade haft någon barndom. Redan i tolvårsåldern räknades man som vuxen, men på grund av aids-faran är ej sekten så sex-fixerad som tidigare. Hon menade att man inom rörelsen var mästare på att visa upp en vacker fasad: hade en forskare kommit på besök, hade denne inte sett något anmärkningsvärt. Naturligtvis kan en intervjuare föras bakom ljuset, men Alwall anar uppenbart att det kan finnas en naivitet hos forskarna. Kanske Nina har gett honom en insikt?

Frågan om manipulation eller ej är ur vetenskaplig synpunkt förvisso ett svårt metodproblem, vilket ju Alwall ofrivilligt visade. Men alla avhopparberättelser (jfr förintelseförnekarna) och alla kliniska rapporter som finns om manipulation kan inte avvisas. Det skulle åtminstone kräva att opponenten lämnar en plausibel förklaring till mängder av märkliga fenomen, t ex Moon-sektens massbröllop mellan okända eller skotten i Knutby.

Tyvärr gavs knappt tid till frågor och diskussion: endast ca 5 min på slutet av det halvannan timme långa programmet lämnades fria för åhörarnas synpunkter. Barbro Westerholm, Karl-Erik Nylund och Staffan Rosander lyckades dock avge några kritiska kommentarer.

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer