Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


SUND OCH OSUND RELIGIOSITET  
Konferens maj 2004

En tvärvetenskaplig och välbesökt konferens ägde rum i maj 2004 under rubriken "Sund och osund religiositet". Karl-Erik Nylund, kyrkoherde i Maria Magdalena församling, planerade denna konferens långt innan händelserna i Knutby gjorde ämnet extra aktuellt. Den sedan länge aviserade nya upplagan av hans bok "Att leka med elden", nu med underrubriken "Sekternas värld", ingick i konferensmaterialet.

Bland deltagarna fanns många representanter för psykiatrin i Sverige, såväl en nestor och författare till en viktig lärobok i psykiatri, professor emeritus Jan-Otto Ottosson, som en del yngre psykiatrer och läkare. Det är tydligt att medvetenheten om sektmiljöns risker har ökat betydligt.

En känd politiker inledde och berättade om de hotelsebrev och mail hon fått när det blev känt att hon skulle medverka och förstod plötsligt hur kontroversiellt ämnet osund religiositet skulle kunna vara. Deltagarna från FRI blev däremot inte särskilt förvånade över att företrädare för Livets Ord och scientologerna stod utanför konferenslokalen och mötte oss med flygblad om hur tvivelaktiga arrangören och FRI är. Detta utan att vare sig FRI eller någon annan organisation hade nämnts i programmet. När man kastar en sten bland en flock hundar skäller den som känner sig träffad!

En lång rad intressanta och informativa inlägg följde. Först utredde en präst i församlingen hur en sund religion ser ut, och avslutade med de kloka orden: "Ingen har svar på livets svåra frågor utom charlatanen". Därefter talade dagens värd, Karl-Erik Nylund, om sina erfarenheter av den osunda religiositeten och om samarbetet mellan kyrkans själasörjare och psykologins förträdare.

Jan-Otto Ottosson talade om sektrelaterade psykiska störningar, som visade sig vara mycket vanligare än han från början hade föreställt sig. Han påpekade att psykoterapi har ett uppbyggande syfte medan manipulation har ett nedbrytande syfte. I manipulativa grupper härskar autokrati och fundamentalism. Ledaren får ej ifrågasättas. Karismatiska ledare liknar matadorer som genom att hetsa och reta tjuren åstadkommer en transliknande lydnad hos djuret. Denna lydnad föregår det dödande sticket. Fundamentalism är lika farlig, i vilka sammanhang den än förekommer. Den kan leda till mord.

Ottosson fortsatte: Religionspsykologisk forskning hävdar att något slags sektpersonlighet inte finns och att symptomen kommer först vid uppbrottet, vilket inte stämmer. Och psykvården har hittills varit alltför inriktad på själva symptomen. Den önskvärda behandlingen kräver både reflexion och insikt. I ett bra rehabiliteringsprogram samarbetar psykiatrer och psykologer med avhoppare. Och man får lära sig att bli en "dålig tjur".

Helena Löfgren gav exempel på skador som kan drabba barn i sekter. Barnavård, t ex vaccinationer och tandvård ses som onödig lyx. En mängd regler, ofta motsägelsefulla, ska efterlevas. Kränkningar är vanliga, övergrepp tillåts och uppror bestraffas hårt. Barnen får lära sig att ange sina föräldrar. De får otillräcklig utbildning och klarar inte av enkla beslut och handlingar i samhället utanför sekten. I Waco och även bland Jonestowns och Soltempelordens döda fanns många barn.

Peter Nobel talade om lagstiftningen kring religionsfriheten. Religionsfrihet ger INTE rätt att störa andra människors frid. Det är nödvändigt att begränsa vissa rättigheter och friheter så att de inte inkräktar på andra människors rättigheter och friheter. Juridiska verktyg saknas för att beivra skadlig manipulation. Inte ens den befintliga lagstiftningen används i nämnvärd grad. Inför förbud mot rasistisk verksamhet! Skolan har bevisbördan när det gäller respekten för elevernas rättigheter. Stora krav måste ställas på tillsyn och övervakning från myndigheter. I den mån det finns skolsköterska och kurator händer det att de förtiger skandaler. Men även om de är sektmedlemmar har de tjänsteplikt.

Smädelse eller hot får inte förekomma i det offentliga samtalet. Man har rätt att lämna en rörelse när man vill. Otillbörliga metoder för att rekrytera, behålla och utnyttja medlemmar förekommer i många sammanhang, t ex militära. Även i självförverkligandegrupper och bland försäljare används manipulativa metoder. En del andliga ledare lär sig metoderna, vilket avslöjar deras cynism.

Hinder att lämna en grupp kan lagföras som ofredande. Besöksförbud kan utfärdas. Lagar gällande kvacksalveri och bedrägeri skulle kunna tillämpas. I Norge har manipulativa grupper, scientologer, tvingats betala tillbaka avsevärda summor till tidigare medlemmar med tillämpning av samma avtalslag som vi har i Sverige. Om ett testamente skrivs under "otillbörlig påverkan", exempelvis en hushållerska som tvingat sin husbonde att ge henne en otillbörlig belöning, så kan testamentet ogiltigförklaras. Denna rättsprincip borde kunna användas mot manipulation.

Men i Sverige finns inte ännu tillräcklig politisk vilja till att skydda medborgarna från farliga sekter. Vilka normer som gäller i ett demokratiskt samhälle måste klargöras.

Av de deltagande psykiatrikerna fick vi bl a veta att patologisk narcissism är typisk för ledare av manipulativa sekter. De har bristande empati men inte sällan charm. En narcissistisk personlighet ser världen i svart-vitt, kan vara mans-chauvinistisk och förödmjukar andra. Munvighet, grandiositet och behov av spänning kännetecknar en sådan person. Andra karakteristika: Stort behov av uppmuntran och rädsla för att bli attackerad. Hög självosäkerhet. Man ältar gamla oförrätter och är svartsjuk till sin läggning. Personlighetsstörningen är av paranoid art.

En panel av tidigare medlemmar i Trosrörelsen, Jehovas Vittnen, Konga-sekten och Knutby-församlingen berättade om egna erfarenheter. FRI:s deltagare upplevde återigen hur tydligt det gemensamma mönstret framträder när man lyssnar till berättelser om olika rörelsers inre verksamhet. Och det gör lika ont varje gång att höra om de oerhörda kränkningar människor utsätts för.

Konferensen avslutades med en panel bestående av Jan-Otto Ottosson, Sonja Wallbom, Barbro Westerholm, Peter Nobel, Göran Roth och Karl-Erik Nylund, som behandlade frågan "Vad kan psykiatrin, kyrkan och samhället göra?" - Jan-Otto Ottosson saknade etiska värderingar i samhället, en systematisk reflexion över vilka värden som är goda och vilka handlingar som är rätta. Genom undervisning i etik och livsåskådning och ekumenik kan man lära människor att respektera varandra. Man ska ha rätt att tvivla. Och ungdomsministern måste aktiveras.

Sonja Wallbom, sekreterare i utredningen "I God Tro", berättade om direktiven man fått för att göra utredningen: främst att bedöma problemets omfattning, att kartlägga beredskap och resurser för hantering av problemet, att undersöka barnens situation och hur man har det i andra länder. Det är illa att man inte anslår pengar till forskning om hur barn i slutna rörelser har det, ansåg hon. Hemundervisning i grupp är vanlig men olaglig. Barbro Westerholm framhöll det angelägna i att direktiven för utredningen "I God Tro" vidgas om den tas upp på nytt. Problemen handlar ju inte bara om religion. Även t ex i idrottsrörelser förekommer karismatiska ledare som har åstadkommit stor skada. Brottsbalken skulle kunna förbättras. När nu Knutbyhändelserna visat hur illa det kan stå till, borde myndigheterna vidta åtgärder. Peter Nobel påpekade att FN-deklarationen om de mänskliga rättigheterna utgör ett värdefullt instrument samt rekommenderade samtal med chefsåklagaren i området när något som verkar skumt inträffar. Göran Roth ansåg att psykiatrin varit otroligt avvaktande inför problemen som här har diskuterats.

De många kloka och innehållsrika anförandena och synpunkterna var uppmuntrande. Konferensen blev en värdefull kraftsamling som dock inte nådde ut till press och tillräckligt många beslutsfattare. De som inte hörsammade kallelsen gick miste om något värdefullt. Ansvariga politiker hukar ännu och skyller på religionsfriheten. "Rör inte de heliga, för då är fan lös". Det yttrandet kan passa i sammanhanget och tillskrivs en dansk statsminister på 30-talet, Thorvald Stauning.

Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer