Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


DEN NYA SKOLLAGEN  

Den 22 juni 2010 röstade riksdagen igenom den nya skollagen, som aviserades i ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet den 23 mars. Enligt Jan Björklunds pressekreterare börjar lagen gälla redan den 1 augusti 2010.

Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet (för alla hoppas vi!) gäller stora delar av utbildningsväsendet, från förskola till vuxenutbildning och innehåller en hel del förändringar. Några av dessa som FRI välkomnar är:

- Samma regler ska gälla för fristående och offentliga skolor. Friskolorna ska rätta sig efter samma regelverk som kommunala skolor. Det innebär bland annat att de med vissa begränsade undantag, ska följa kurs- ocn läroplaner och sätta betyg.
(Vi reagerar förstås för undantagen. Vilka är de?)

- Skärpta krav på lärares behörighet. (Bra!)

- Stärkta rättigheter för eleverna. Eleverna ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator inom elevhälsan liksom tillgång till skolbibliotek, studie-
och yrkesvägledning. (Detta är en mycket viktig utökning av lagen för de barn som hittills inte haft dessa förmåner.)

- Skolinspektionen får möjlighet till skarpare sanktioner, bl a mot huvudmän som missköter sig. Det blir möjligt att utfärda vitesförelägganden och att stänga en skola med omedelbar verkan.

- Redan den 31 maj 2009 gav utbildningsminister Jan Björklund och integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni oss en försmak av innehållet i den nya skollagen i DN:s nätupplaga. En viktig nyhet var t ex att föräldrars rätt att begära befrielse från vissa lektioner för sina barn avskaffas.

Detta avsnitt, som tillåter föräldrar att använda lagen på ett sätt som aldrig varit avsikten tillkom 1950 då det i första hand handlade om att befrias från undervisning i kristendom och i stället få religionsundervisning i sitt eget samfund. Men undervisningen i kristendom avskaffades för fyrtio år sedan och lagen är alltså inte längre tillämplig.

Vissa föräldrar har även använt lagen för att hindra barnen från att delta i undervisningen i sex och samlevnad, simning och idrott. Vid en konflikt mellan föräldrars rätt att ta ansvaret för sina barns uppfostran och barnens rätt till en allsidig skolundervisning måste samhället i första hand se till barnens rätt. Det hedrar våra ministrar att de nu lever upp till att värna barnens rättigheter.

Med utgångspunkt från de erfarenheter vi hittills haft av hur friskolor med sektstyre fungerat har vi tittat litet närmare på nya skollagens formuleringar inom några områden som vi anser varit försummade, men som vi nu hoppas ska ge utsatta elever en bättre miljö.
(Nya och/eller speciellt viktiga formuleringar är markerade med fetstil.)

1 kap
Inledning

§ 4 - Syftet med utbildningen

Utbildningen syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden, förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och demokratiska värderingar.

§ 5 - Utformningen av utbildningen

Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessutom poängteras att utbildningen ska överensstämma med demokratiska värderingar t ex om individens frihet, integritet och jämställdhet och kräver av dem som verkar inom utbildningen att de aktivt motverkar alla former av kränkande behandling.

§ 7 är ett stort frågetecken, som lyder: "Undervisningen vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem ska vara icke-konfessionell. Utbildningen i övrigt vid fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem får ha en konfessionell inriktning. Deltagandet i konfessionella inslag ska vara frivilligt."
Här skiljer man på ”undervisning” och ”utbildning”.
(Jfr 1 kap §3 ”Definitioner”).

2 Kap
Elevhälsa

§ 25 - 27 Elevhälsans omfattning

För alla elever t o m gymnasieskolan ska finnas elevhälsa, som ska omfatta bl a medicinska, psykologiska och psykosociala insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. (Något FRI krävt i många år.)
Dessutom ska varje elev t o m grundskolan erbjudas minst tre hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller.

4 Kap
Kvalitet och inflytande

§ 9 - Allmänt om barnens och elevernas inflytande

Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen, fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem.

§ 13 - Forum för samråd

Vid varje förskole- och skolenhet ska det finnas forum för samråd med elever och vårdnadshavare, som ska behandla sådana frågor som är viktiga för enhetens verksamhet och kan ha betydelse för elever och vårdnadshavare. Eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om förslag till beslut i sådana frågor och ges tillfälle att komma med synpunkter innan beslut fattas. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att informations- och samrådsskyldigheten fullgörs.

§ 14 - Planering och information

Eleverna och vårdnadshavarna ska informeras om huvuddragen i de bestämmelser som gäller för utbildningen.

De ska också informeras om vad som gäller i fråga om inflytande och samråd. Rektorn eller förskolechefen ansvarar för att sådan information lämnas.

Här hittar du skollagen i sin helhet:

http://www.regeringen.se/sb/d/12489/a/142368

Åter till startsidan                                             Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer