Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


LABORASKOLAN  

Dom fälldes i Göta Hovrätt den 13 januari 2014. Kjell Blomster, f d rektor vid Laboraskolan, förlorade målet mot Laboraskolan och skall återbetala vissa ersättningar från skolan till honom samt stå för sina egna och Laboraskolans rättegångskostnader.

Här nedan kan Du följa turerna i striden mellan olika parter i ärenden som rört Laboraskolan fram till och med domen i Jönköpings tingsrätt den 17 december 2012.

Under flera år på 2000-talet har Skolinspektionen underkänt Laboraskolans verksamhet i flera avseenden. Skolan ligger i Långaryd i Småland. Efter den senaste inspektionen av skolan, som gjordes den 8 september 2009 beslutade Skolinspektionen den 21 september 2009 att huvudmannen vidtagit sådana åtgärder att bristerna i grundskolan och gymnasieskolan hade avhjälpts. Därmed fick skolan rätt till fortsatt bidrag från elevernas hemkommuner.

Om den nya skola som Plymouthbröderna ville bygga i Järfälla, men som kommunen försökte stoppa, finns dock ingen information. Förmodligen har sekten gett upp den tanken.

Däremot kunde man på nätet läsa, att Laboraskolan i Långaryd sökte en lärare till grundskolans årskurs 6-9 med placering i Järfälla! Ansökan skulle vara inne senast 2010-10-15. Läraren skulle arbeta en dag per vecka (torsdagar) på skolans campus i Järfälla. Undervisningen vid skolan beskrivs bl a så här: ”Eleverna kommer från flera orter i landet. En dag i veckan bedrivs undervisningen av kompetenta och utbildade lärare på elevernas hemorter, s k campus.”

Den 3 november 2010 skrivs kanske ett nytt kapitel i Laboraskolans historia. Då sker en muntlig föredragning i Jönköpings tingsrätt i ett mål mot Plymouthbröderna. Kjell Blomster, som arbetade som rektor vid skolan i Långaryd i 1 ½ år från 2007, kräver skolan på drygt 300.000 kr för fem månadslöner, oinbetalda pensionspremier och semesterlön plus ränta. Skolan har nu i sin tur stämt Blomster på 400.000 kr, som skolan anser att Blomster genom sitt företag tagit för mycket betalt för att förmedla lärare.

Kjell Blomster, som anser att motstämningen kan vara en hämndaktion för att han hävdat sin rätt att samtala med Skolinspektionen, har nu planer på att skriva en bok om Plymouthbrödernas skolor över hela världen. Efter sitt första år som rektor på skolan blev han bjuden på en resa till alla deras skolor, som finns i Danmark, Tyskland, England, Nya Zeeland och Australien. Enligt en artikel i Hallandsposten tycker Kjell Blomster att Skolinspektionen också borde besöka alla dessa skolor.

Av protokollet från föredragningen i Jönköpings tingsrätt den 3 november framgår att båda parter åberopar muntliga och skriftliga bevis som tolkas helt olika av parterna. De anmodas inkomma med de kompletterande uppgifter som rätten begärt senast den 24 november 2010 och några nämnda vittnen skall även höras. I protokollet noteras att Kjell Blomster bytt namn till JOHN Evert Blomster.

Målet mellan Laboraskolan i Långaryd och förre rektorn vid skolan, John Blomster (fd Kjell Blomster), är fortfarande inte avgjort. Senast den 23 februari 2011 skall Blomster ha inlämnat kompletterande uppgifter till Jönköpings Tingsrätt.

Ärendet rullar nu vidare i Jönköpings Tingsrätt. John Blomsters ombud har lämnat begärda handlingar i tid och rätten har nu uppmanat Laboraskolan att inkomma med sitt yttrande senast den 21 mars 2011.

Laboraskolan kunde inte prestera sitt yttrande till den 21 mars utan fick nytt anstånd till den 15 april.

Jönköpings Tingsrätt har sedan gett Laboraskolan nytt anstånd till den 21 juni 2011.

Först den 1 juli lämnade Laboraskolans ombud Håkan Sjöman sitt yttrande. På grund av semestrar beräknar Jönköpings Tingsrätt att domaren inte kan lämna sitt besked till Laboraskolan förrän efter den 15 augusti 2011.

Samtal den 23 september och 1 november 2011 med domaren vid Jönköpings tingsrätt, som har hand om målet mot Laboraskolan. Läget är nu detta:

Ärendet har delats i två delar. Del 1, som handlar om Blomsters lön och anställningsförhållande och stöder sig på Avtalslagen, skulle varit klart i oktober men blir inte klart förrän i början av november. Kallelse till Del 2 beräknas gå ut i november 2011, men målet kommer säkert inte att avgöras förrän i januari-februari 2012.

Detta ärende tycks bli långvarigt. Vi följer utvecklingen.

-----------------------


Under vårvintern 2012 är svenska skolor - framför allt vinstgenererande friskolor det stora debattämnet i kvällstidningarna. Det vimlar av inlägg, referat, bloggar etc. Så alla journalister dammsuger väl alla infekterade skolärenden för att hitta olika scoop.

Laboraskolan blir då mer än vanligt aktuell. Läs gärna artiklarna i Aftonbladet och Expressen.

Var och en som läser artiklarna måste väl fundera över vad avsikten är med att ratificera en konvention, som sedan inte följs? FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) antogs av FN:s generalförsamling 1989. 1990 ratificerade Sverige barnkonventionen, vilket innebär att Sverige har ”bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den”. Barnkonventionen är en del av den internationella folkrätten, vilket innebär att staterna som ratificerat konventionen är skyldiga att göra sitt yttersta för att följa konventionens artiklar. För att övervaka efterlevnaden av barnkonventionen finns i Genève en FN-kommitté för barnets rättigheter, dit regeringarna i alla konventionsstater skall lämna en rapport vart femte år om vilka genomföranden av konventionsbestämmelserna som genomförts i landet. Sverige skall presentera nästa rapport hösten 2012. Efter att rapporten överlämnats hålls en offentlig utfrågning, där representanter från Sveriges regering får svara på frågor om rapporten.

Några exempel på innehållet i några av Barnkonventionens 54 artiklar, som slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha och gäller för alla barn som finns i ett land som har ratificerat den (artikel 2). Artikel 3 anger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. Artikel 6 handlar om barns rätt till liv och utveckling och artikel 12 om barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne.

Vid samtal med Jönköpings tingsrätt 2012-04-04 meddelas att man fortfarande inte nått ända fram till ett domslut i del 2 av ärendet som skolans förre rektor John Blomster driver.

2012-05-02 sändes ett program om Laboraskolan i
TV4:as Kalla Fakta, där bl a John Blomster, fd rektor vid skolan, medverkade.

Vid samtal med Jönköpings tingsrätt 2012-09-05 meddelas, att huvudförhandling i ärendet mot Laboraskolan i Hylte nu är utsatt till 15 och 16 november 2012. Vi fortsätter att bevaka.

Den 17 december 2012 föll äntligen domen i ärendet mellan John Blomster och Laboraskolan. Laboraskolan förlorade målet och skall betala Blomsters rättegångskostnader med 223.000 kronor. Laboraskolan har överklagat och ärendet skall prövas i Hovrätten den 11 januari 2013.


Åter till startsidan                                            Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer