Startsida Webbkarta Om FRI Vad är en sekt? Om olika rörelser    Kontakt/Hjälp


        Nyheter
UPPROP
Europarådets kritik
Om mardrömmar
Ny litteratur
2015 års utmärkelse

Se även Media


    Ständigt aktuellt
Se upp!
Råd till anhöriga
Yttrandefrihet
Tankefrihet
Hjälpkällan
Norsk rapport del 1
Norsk rapport del 2
Film om sekter
Globalt
Sektsjälvmord - kan det  hända här?
Sektpositiva akademiker
Oseriös utbildning
 och behandling

Notiser      Samhället

Riksdagsmotioner
SOU 1998:113
Terrordåd
Samhällets agerande
Barn i sekter
Children in cults
Ny skollag 1 aug 2010
Friskolor
Skolhälsovård
SEKTSJUKA    Mer information
Debatter/Konferenser
Utbildning/Föreläsningar
Litteratur

Bra länkar      
 Media/Arkiv

Media 2014
Media 2013

Media 2012
Media 2011
Media 2010
Media 2009
Media 2008
Media 2007
Media 2006

Arkiv

 


UPPROP 

Vi söker deltagare till forskningsprojekt om
Sektavhoppares upplevelser av mötet med den svenska vården, problematik och behov av behandling efter otillbörlig påverkan.

För att delta ska du ha lämnat en totalitär grupp (sekt) där du varit utsatt för stark påverkan. Du ska ha fyllt 18 år.

Bakgrund och syfte.
Syftet med forskningen är att söka kunskap för att underlätta för personer som är i behov av vård efter att ha varit med i en totalitär grupp (sekt). Målet är att öka kunskapen hos vården så att rätt hjälp och behandling kan ges, samt förstå sambanden mellan vad personen varit med om och vilka symtom personen har.

Hur går studien till?
Innan du medverkar kommer vi att ringa upp dig för ett kort telefonsamtal, för att ge dig information och för att du och vi ska få en uppfattning om det är lämpligt för dig att delta i projektet just nu. Du kommer också att få fylla i formulär med frågor. Dessa är etablerade skalor som undersöker förekomst av depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och dissociationssymptom, samt ett formulär som har sammanställts särskilt för denna studie kring delar i din sektupplevelse och hur din situation ser ut idag. Tiden för att fylla i dessa beräknas till 60 minuter.

Om du har sökt svensk sjukvård efter din tid i sekten kan du också tillfrågas om att medverka genom att bli intervjuad om dina erfarenheter i mötet med vården. Du kommer också att få några ja/nej frågor kring exponering (saker som hänt dig i gruppen). Samtalet tar ca 60 minuter och du kommer att bli intervjuad av en forskare i projektet som har lång erfarenhet av att samtala med patienter.

Frivillighet.
Din medverkan är frivillig och Du har rätt att när som helst avbryta Din medverkan. Projektet är etiskt granskat och följer forskningsetiska föreskrifter. Data som insamlas kommer endast användas för att besvara frågeställningarna i detta projekt. Ingen ytterligare forskning kommer genomföras utan kompletterande etikprövning. Presentationen av forskningen kommer att göras på ett sätt så att ingen enskild person kan identifieras.

Ansvariga.
Olof Semb, leg psykolog, med dr (huvudansvarig forskare)
Mikael Sandlund, professor/överläkare, båda vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet.

Kontaktuppgifter.
Cecilia Wemmert, läkarstuderande
Olof Semb, leg psykolog, med dr


Åter till startsidan                                             Tillbaka

TERAPIFONDEN

FRI:s Terapifond har skapats för att bidra ekonomiskt till avhoppares eller uteslutnas rehabilitering.

VILL DU BLI ETT
STÖD?

BEHÖVER DU HJÄLP?

FECRIS

Läs om den europeiska organisationen för information och forskning om sekter. FECRIS har status som rådgivande organ och remissinstans i Europarådet och i FN:s ECOSOC

Se här!

Bild på "Manipulering pågår

Boken där 16 före detta sektmedlemmar berättar om sin tid i olika destruktiva rörelser.

Läs mer